Obchodní podmínky pro webovou stránku BODY COMFORT s.r.o.v České republice.

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup z internetových stránek firmy BODY COMFORT s.r.o. Upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – firmy BODY COMFORT s.r.o. a kupujícího – zákazníka.

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách BODY COMFORT s.r.o. v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Firma BODY COMFORT se zavazuje dodávat zboží :

1. bezvadné, v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
2. vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
3. vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce a vybrané z webových stránek firmy BODY COMFORT.

Místem plnění je místo kde prodejce předá zboží přepravní firmě.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, předmětem je zboží uvedené v objednávce.

Cena – je uvedena v CZK a je platná vždy hodnota zveřejněná na serveru v době odeslání objednávky.Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případech změny kurzu,výrazné inflaci, nebo jiné nepředvídané okolnosti, je však vždy povinen o této změně zákazníka informovat ještě před odesláním objednaného zboží.

Při odesílání objednaného zboží poštou dodavatel učtuje náklady na distribuci, které nejsou součástí ceny zboží.

Potvrzení objednávky – prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o převzetí objednávky a upřesní datum odeslání zásilky- dle zásob na skladě. Pokud prodávající není schopen vykrýt objednávku do 30 dnů, je povinen na tuto skutečnost upozornit kupujícího a pokud ten písemně neschválí delší termín objednávka bez dalšího zaniká.

Zrušení objednávky – kupující je oprávněn objednávku zrušit písemnou formou na e-mailovou adresu prodávajícího. Zrušení objednávky je účinné pouze pokud je prodávajícímu doručeno dříve, nežli prodávající předá zboží přepravní firmě.

Platba – kupující může převzít zboží až po jeho úplné úhradě kupní ceny/ cena zboží + dopravní náklady/,pokud není dohodnuto jinak. Úhrada může být provedena:

a) připsáním kupní ceny na účet prodávajícího, v tomto případě Vám bude vystavena proforma-faktura / její číslo je zároveň variabilní symbol /. Jakmile bude kupní cena připsána na účet prodávajícího, je prodávající povinen zaslat zboží kupujícímu.

Banka prodávajícího: Komerční banka a.s.; Dejvická č.6; 160 59-Praha 6; číslo účtu prodávajícího je 19-5507040207/0100 U zahraničních plateb SWIFT CODE ( BIC): KOMBCZPPXXX; IBAN:CZ5801000000195507040207

b) platbou hotově přímo přepravci při převzetí zboží.

Dodání zboží a přechod vlastnických práv na zboží

– dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky, pokud jsou dodrženy veškeré podklady nutné k její vyřízení,

– místem dodání je adresa uvedená v registračním formuláři,

– kupující je povinen zboží převzít,pokud toto bezdůvodně odmítne, povinnost prodávajícího předat zboží zaniká. V případě že bude kupující požadovat opětovné zaslání zboží je povinen uhradit náklady na dopravu za každé zaslání.

Vlastnické právo na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

Pokud kupující zjistí po převzetí zásilky jakékoli nesrovnalosti, oznámí toto ihned prodávajícímu písemnou formou.

Práva a povinnosti smluvních stran:

Kupující může po převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udaní důvodu a to do 14 dnů, vždy písemnou formou.Po uplynutí této doby právo na odstoupení bez uvedení důvodů zaniká. Kupující musí vrátit zboží zpět kupujícímu a to osobně nebo poštou, na adresu firmy. Zboží musí být v originálním obalu, adjustace,nepoškozené, nevykazující žádné známky používání, včetně případného příslušenství. Za poškození se považuje i strhání lepiček, loga a pod.

Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

V případě že je zboží, jeho příslušenství i obal nepoškozen je prodávající bez zbytečného odkladu povinen vystavit dobropis a tento zákazníkovi zaslat k podpisu. Po obdržení podepsaného dobropisu zašle prodávající částku za cenu zboží na účet kupujícího – nebo poštovní poukázkou. V tomto případě se náklady na dopravné, balné a poštovné odečtou z vrácené částky.

Záruční podmínky a reklamace zboží:

a) Délka záruky na prodávané zboží je uvedena v záručním listě nebo přímo na obalu zboží.Pokud není uvedena řídí se platnou legislativou.
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce,neodborným zásahem – opravou,případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.
Místem plnění je sídlo firmy, kam je povinen kupující zboží dopravit. K reklamovanému zboží vždy přiložte popis závady, fakturu + potvrzený záruční list / stačí kopie/.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

Reklamace poškozené zásilky
Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Při poškození zásilky kontaktujte zasílatele Českou poštu a to přímo na místě a vyžádejte si sepsání Zápisu o škodě. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

Firma BODY COMFORT spol. s r.o. se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, ani poskytovat třetí osobě.

PROVOZOVATEL:

BODY COMFORT  spol. s r.o.
Na Hlavní silnici 196
25268-Knězeves  ( u Prahy )
tel.: +420 724 020 444
email: info@bodycomfort.biz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.; Dejvická č.6; 160 59-Praha 6;
číslo účtu prodávajícího je 19-5507040207/0100
U zahraničních plateb SWIFT CODE ( BIC): KOMBCZPPXXX; IBAN:CZ5801000000195507040207